Shoot, but no score.

Shoot, but no score.

2018 World Cup Balls

2018 World Cup Balls

World Cup Asian Playoffs

World Cup Asian Playoffs open with 10 teams competing